Hoe Gegalvaniseerde tackernagels kan u tijd, stress en geld besparen.

37 A. As-built dossier opgemaakt door een opdrachtnemer Een opdrachtnemer fungeert een AS-BUILT DOSSIER met de opdrachtgever af te afleveren, figuur 15 dagen na eindpunt der werken. Dit opmeten en de opmaak aangaande dit As-built dossier dient te bestaan verrekend in een eenheidsprijzen. Er wordt nauwelijks speciale post voorzien. Dit volledige As-built dossier is in 3-voud overgemaakt aan de opdrachtgever: afgedrukt en digitaal. Dit as-built dossier bestaat uit volgende onderdelen. - Productfiches, technische documentatie, gebruiksaanwijzigingen (onderhoudsvoorschriften) en Rf-attesten betreffende een uitrusting en het meteriaal. - Tienjarige waarborg van waterdichting aangaande platte daken. - Tienjarige waarborg betreffende glaswerk: vanwege bezorging en plaatsing. - Gelijkvormigheidsattest en plaatsingsattest betreffende brandwerende deuren overeenkomstig de NBN Zie daarnaast lijst opgenomen in het V&Gplan. B. BODEMBEHEER De inschrijver bezorgt een bewijs van aanmelding aangaande de grondwerken voor een GRONDBANK/GRONDWIJZER met een leidend ambtenaar bij de start der werken. Daarnaast dien daar ons bodembeheerrapport opgemaakt te worden, dewelke vanwege de voorlopige oplevering voor een opdrachtgever dient overhandigd te zijn.

Dit dagboek der werken en een kopie betreffende al die werfverslagen behoren te zichzelf alsmaar op een bouwplaats bevinden in het werfkantoor. Een aannemer stelt het nodige materieel, leveringen en personeel ter beschikking met dit Bestuur en de controleorganen om weet een door hen nuttig geachte controles uit te voeren werfcoördinatie werfvergaderingen PM Minstens weleens per werkweek vindt er ons werfvergadering regio. Er wordt in samenspraak tussen de opdrachtgever, een architect en de aannemer een bepaalde dag aangaande een week en een vast uur afgesproken waarna de werfvergaderingen worden gehouden. Ingeval nauwelijks verschillende moeilijkheden in de werfvergadering geraken besproken, mag de aannemer vertegenwoordigd zijn via een gemachtigde. Indien voorafgaandelijk gesignaleerd wordt het op een werfvergadering ons specifiek probleem zal worden besproken, moet de aannemer bovendien vertegenwoordigd bestaan door een terzake bevoegd afgevaardigde. Eventueel bijkomende vergaderingen op uitnodiging betreffende een architect bestaan verplichtend wegens een aannemer. In overleg tussen dit Bestuur en een architect geraken dag en uur bepaald. Van elke werfvergadering wordt via een bouwheer ons werfverslag opgemaakt waarin al die besproken punten geraken geregistreerd en het met al die betrokken personen wordt overhandigd of toegestuurd. Deze verslagen zullen een waarde beschikken over aangaande een aangetekende briefwisseling. Al die punten waarna geen bezwaar geschapen kan zijn, geraken zodra bekrachtigd beschouwd. Portiersgebouw containerpark Boom 52

Keuring PROEVEN Vóór het aanbrengen met een dekvloer is ieder installatie verplicht een druktest uitgevoerd. Een proef is uitgevoerd na dit systeem ons afdoend mechanische weerstand heeft samengesteld (verharding aangaande verlijmingen, afkoeling lassen, ) en bij ons nagenoeg constante omgevingstemperatuur. De leidingen mogen pas na uitvoering betreffende de drukproeven en de goedkeuring via het Bestuur geraken ingestort. Catalogisering betreffende de proef Na ontluchting is een installatie onder een waterdruk gezet van 3,5 maal de nominale druk, een proefdruk mag niet meer vervolgens 5 bar beter bestaan vervolgens een nominale druk (15 bar bij PN10, 21 bar bij PN 16). Na 10 en 20 minuten is de druk retour op peil gebracht. Een druk wordt gemeten na 30 en 60 minuten. Ingeval de druk met minder vervolgens 0,6 bar kan zijn gedaald is aangenomen het dit systeem geen merkbaar lek vertoont en kan een proef buiten bovendien pompen geraken voortgezet. Ingeval na ons eerstvolgende periode betreffende twee uur een druk betreffende meer vervolgens 0,twee bar is gedaald wordt dit systeem ingeval ondicht beschouwd en dien dit lek worden opgespoord en verholpen. In geval met -buis in buis- systemen dien de filmmontage toelaten een beschadigde binnenbuis, buiten breekwerken, bij geneesmiddel over een trekkoppeling te vervangen. De ontwerper houdt zichzelf dit recht een demonstratie over ons dergelijk vervanging te laten uitvoeren door de installateur op een willekeurig gekozen leidingelement, buiten het hiervoor een meerkost mag geraken aangerekend. Portiersgebouw containerpark Boom 177

118 Een buizen worden verticaal in het lood aangebracht. Een buizen bestaan zoveel geoorloofd uit één stuk. Een bevestiging met aangepaste beugels met een vorm en formaat over de buizen dien het vrij uitzetten over de buizen toelaten. Ze geraken drinkwater- en reukdicht aangesloten op dit ondergrondse rioleringsnet d.m.v. aangepaste hulpstukken. Keuring Een hemelwaterafvoerbuizen ogen volkomen verticaal. De aansluitingen dienen te waterdicht zijn tot een druk welke overeenstemt met een waterkolom die gelijk kan zijn met een hoogte van de buis afvoerpijpen - kunststof afvoerpijpen - kunststof/pvc FH m Meting meeteenheid: lopende m meetcode: netto lengte, gemeten in een as aangaande een buis, zonder de overlappingen mee te rekenen. Eventuele ellebogen geraken haaks gemeten alsof dit hoeken betreft. aard met de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Buizen uit PVC beantwoordend aan NBN EN Kunststofleidingsystemen wegens een afvoer met hemelwater wegens bovengronds toepassen behalve - Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U dan ook) - Deel 5: Specificaties wegens buizen, koppelstukken en het systeem. Buizen en hulpstukken hebben het kenmerk PVC-hemelwater (RWA). De bijhorende beugels antwoorden aan NBN EN Specificaties Type: normale capaciteit Kleur: antraciet Verschijning: om Buitendiameter: ND 90 mm m Beugels: schroefbeugels uit lauw geplastificeerd kunststof Opstelling: in overeenstemming met een aanduidingen op idee op circa twintig mm wegens het muurvlak aangebracht.

199 65. VERWARMINGSINSTALLATIE verwarming - algemeen Het betreft de levering en plaatsing betreffende ons perfect bedrijfsklare en overeenkomstig een regels over een kunst afgewerkte CV-installatie. In overeenstemming betreffende een handige en/ofwel verschillende bepalingen betreffende dit bijzonder bestek, dienen de tussen de respectievelijke artikels begrepen eenheidsprijzen, hetzij in overeenstemming met uitsplitsing in een samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, almaar te omvatten : een levering, plaatsing, aansluiting en in bedrijfstelling van de warmtepomp en alle noodzakelijke toebehoren en installatieonderdelen, expansievaten, circulatoren, ontluchters, ontgassers, elektrische voeding, regelapparatuur, e.d., ; de bezorging en filmmontage aangaande het integrale distributiesysteem wegens dit circulatiewater met een verwarmingsinstallaties tussen de warmtepomp en een verwarmingselementen, met inbegrip van bijhorende collectoren en kraanwerk, ventielen en terugslagkleppen, een bevestigingsbeugels, het waar nodig voorzien betreffende ons isolerende mantels, schilderwerk, corrosiebescherming met een buizen, e.d., ; een levering en plaatsing aangaande de verwarmingselementen met inbegrip over steunen, radiatorkranen en koppelstukken, ; het slijpen, boren en/ofwel kappen aangaande alle sleuven en doorvoeropeningen, benodigd wegens de verwezenlijking aangaande een installatie, alsook dit naderhand opvullen en passend afwerken zijn inbegrepen in de desbetreffende posten; een proeven en controle op een juiste functie in een installatie, alle eventuele aanpassingen en/of vervangingen tot een volmaakte werking met de installatie; een volledige waarborg op een gehele installatie met inbegrip aangaande minstens één onderhoudsbeurt tot aan de definitieve oplevering, tenzij anders vermeld in het bestek of het apart bestek; de levering van alle nodige documenten, attesten, garantiebewijzen, keuringsverslagen en asbuilt-regelen; dit opruimen over de werf en verminderen van alle afval.

40 Klachten - aanvullend Personen met klachten worden aanbevolen rechtstreeks contact op te nemen met een werfleiding. Elke klacht, mondeling ofwel schriftelijk, dien in 24 uren worden doorgegeven met de opdrachtgever of zijn gemachtigde. Signalisatie - aanvullend Vooraleer een werken te starten neemt een opdrachtnemer aanraking op betreffende een politie i.v.m. bouwplaats signalisatie. Een werkzaamheden mogen slechts aanvangen na plaatsing en keuring door de politie betreffende een bouwplaatssignalisatie. Wegomleggingen bestaan toegelaten, maar moeten almaar in overleg voordoen met de leidend ambtenaar en dit gemeentebestuur. Een aannemer neemt alang de nodige schikkingen dusdanig het een verkeershinder tot dit minimum is herleid. De duur met een wegomleggingen fungeert in ieder geval beperkt te worden. Het publiceren, in stand behouden en opbreken met een signalisatie betreffende de werken en de omleidingen met inbegrip aangaande het bezorgen en verzorgen van een materialen kan zijn een aannemingslast. Handige maatregelen nutsmaatschappijen - aanvullend Indien daar risico kan zijn vanwege beschadiging betreffende overige nutsvoorzieningen, riolen, aansluitingen, wegen, beplantingen, grachten, enz. mag de toezichter van een opdrachtgever(s) alsmaar het mechanisch graven verbieden en verplichten dat er manueel fungeert gewerkt te worden.

Het aaneenlijmen van stenen is uitgevoerd overeenkomstig een voorschriften van TV Dit lijmen met steen en marmer (WTCB). De toegestane bijwerkingen en/of verlijmingen antwoorden met onderstaande randvoorwaarden: Kleine onvolkomenheden, in het dagvlak aangaande de natuursteen, mogen geraken hersteld wegens zover er nauwelijks onveiligheid bestaat het een herstelde zone verdere beschadiging ondergaat en wegens zover het vulproduct even hard kan zijn mits een steensoort en een kleur of het patina over een herstelde zone niet overduidelijk verschilt van welke met een steen. Onverminderd de aard aangaande de toegestane bijwerking wordt een minwaarde over 10% aangewend op de betreffende hoeveelheden. Een bijzonderheden in het zichtvlak mogen geraken verkit, voor zover een verkitte zone nauwelijks enig onveiligheid op beschadiging inhoudt en de kit, waarvan een kleur is aanvaard na aanbrenging op ons met een drie referentiemonsters, ons hardheid heeft die voor benadering gelijk kan zijn aan welke aangaande de steen zonder kleurverandering ondergaat die herkenbaar kan zijn op meer vervolgens 3 m afstand voor buitengebruik in gevels ofwel vloeren. Kleurwijziging ten gevolge met bevuiling die eigenaardig is aan een steen wordt niet in beschouwing genomen, noch wegens de steen, noch voor een verkitting. De blauwe hardstenen dienen te loodrecht, haaks en zo vlak geoorloofd worden uitgevoerd. De zichtvlakken beschikken over rechte kanten en zijn vrij betreffende afgeschilferde randen en hoeken. Gefrijnde stenen worden al die gelegd in eenzelfde behouwingsrichting. Keuring Al die houwstenen die holten ofwel verweringszones vertonen, gekloven ofwel gebroken bestaan ofwel die hoek- of randschade vertonen, geraken geweigerd en door de aannemer op persoonlijk kosten verwisselen. Houwstenen met hoek- of randschade ontstaan gedurende dit transport en een behandeling van een steen of gedurende de werken komen niet in het zichtvlak wegens en worden op kosten over een aannemer vervangen vanwege zover een beschadiging onherstelbaar is. Portiersgebouw containerpark Boom 101

Een beugels mogen niet verdere vervolgens 200 cm uit mekaar ogen en op maximum 30 cm aan weerszijden van iedere verbinding. DOORVOEREN Nauwelijks enige buisverbinding ofwel koppeling mag in ons muurdoorvoering aangebracht geraken. De doorvoeren bestaan zo voorzien het zettingen een buis niet kunnen belasten. Voor doorgangen door muren ofwel platen worden een leidingen vrij aangebracht. De nodige aanpassingswerken, het vervaardigen betreffende gaten, dit dichten van de openingen tussen de buizen en de gaten betreffende een geschikt elastisch materiaal of ons plastisch blijvende mortel, zijn inbegrepen. Doorgangen doorheen bouwdelen behoren te na afwerking aan gelijke prestaties (waterdichtheid, brandveiligheid, stabiliteit, luchtdichtheid, ) voldoen wanneer de prestaties gesteld aan deze bouwdelen. Doorgangen doorheen balken mogen enkel gebeuren in overleg met het bestuur en een stabiliteitsingenieur. LEIDINGTRACE - HELLING Het leidingtracé wordt zorgvuldig uitgezet, overeenkomstig een aanduidingen op de riolerings- en/of grondplannen. Een juiste peilen over een riolering zullen in aanwezigheid betreffende dit bestuur correct worden uitgepast in functie aangaande een vereiste helling, dit uitpassen vangt aldoor met bij dit laagste issue. De rioleringsbuizen geraken gelegd betreffende een minimale en constante helling, waarbij een diameter over een buis in verhouding tot de helling en het af te voeren volume een minimale afwateringssnelheid over 0,60 m/sec. en een maximale snelheid aangaande 2,50 m/sec. garanderen. Richtwaarden voor de helling: circa 0,5 cm/m voor regenwater, 2 cm/m voor vuil water en 2 cm/m vanwege fecaal water. BEDDING - AANVULLINGEN De buizen geraken aan hun ganse lengte ondersteund. Ter plaatse met de verbindingen aangaande een buizen geraken in dit funderingsbed tijdelijke uitsparingen aangebracht welke het mogelijk vervaardigen een verbindingen af te werken over een volledige omtrek aangaande de buizen, een waterdichtheid ervan te verifiã«ren en een kragen ofwel verbindingsstukken met te bezorgen. Ofwel is een voorgevormde fundering toegepast, ofwel worden de buizen aan de zijkanten tussen een hoek betreffende 45 tot halve hoogte aangevuld. De aanvulling betreffende een ingegraven riolering wordt pas uitgevoerd na goedkeuring via dit bestuur en na het verrichten over een controleproeven op een waterdichtheid (zie keuring). Portiersgebouw containerpark Boom 81

gevelbakstenen met voorbedacht
weloverwogen aangebrachte beschadigingen (bijv. getrommelde stenen) worden ook niet op rand- en oppervlaktebeschadigingen beoordeeld. Het aantal gevelbakstenen betreffende fouten mag ook niet hoger zijn vervolgens 5%. Worden ingeval fouten beschouwd: een aanwezigheid over insluitsels welke door zwelling kunnen aanleiding geven tot afschilferingen in het zichtvlak met de steen. scheuren met ons breedte 0,2 mm op dit zichtvlak gevelstenen baksteen/strengpersstenen FH m2 Meting meeteenheid: m2 meetcode: netto oppervlakte. Al die openingen groter vervolgens 0,twee m2 worden afgetrokken. De dagzijden over openingen geraken enig meegerekend zo hun breedte groter kan zijn dan de breedte van de gevelsteen. aard aangaande de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Specificaties Staal ter goedkeuring vanwege te leggen juiste bestuur. Fabrieksmaat (lxbxh): ca. 188 x 88 x 48 mm Kleur: donkerrijs/zwart Oppervlaktetextuur: bezand Uitzicht: effen Genormaliseerde doorsnee druksterkte f b : min. 8 N/mm² Porositeit: max. 6 % Vorstklasse (overeenkomstig NBN B ): zeer vorstbestand Dit gevelmetselwerk is uitgevoerd overeenkomstig een regels betreffende de kunst en overeenkomstig een richtlijnen aangaande de fabrikant. Dit is ter plaatse gemetst in overeenstemming met art Het gevelmetselwerk is gemetst met dikke voegen (voegdikte: 10 mm) met mortel voor handige inzet volgens art Metselverband: halfsteens verband Portiersgebouw containerpark Boom 98

231 bevinding (t.t.z. catalogisering incluis fotoreportage) om beschadiging aan een bestaande infrastructuur en installaties ten gevolge aangaande een werkzaamheden betreffende deze aanneming te mogen vaststellen (vb. voor dit openen en dichten betreffende verlaagde plafonds, bij dit boren betreffende gaten, voor afbraakwerken enz.). De staat van bevinding is op initiatief van de aannemer vóór de uitvoering aangaande de werken ter nazicht met de afgevaardigde over de Opdrachtgever voorgelegd. Beide partijen dienen een staat betreffende bevinding te ondertekenen. Zo de aannemer dit initiatief vanwege een opmaak aangaande de staat van bevinding ook niet neemt, kan deze vanwege een door de Opdrachtgever gevraagde herstelling(en) aangaande schade nauwelijks aanspraak maken op vergoeding. Iedere andere elektrische installatie dien conform dit AREI geraken gekeurd door ons externe dienst voor technische controle (AREI art.270). Het kan zijn tevens dit geval bij wijziging en/ofwel uitbreiding aangaande een bestaande elektrische installaties. Conform art. 105 met het Meestal Reglement op de Elektrische Installaties en conform dit KB aangaande desbetreffende het welzijn aangaande een werknemers die door explosieve atmosferen gevaar mogen lopen, dient daar een zoneringsdossier en ons explosieveiligheidsdocument te geraken opgesteld door ons EDTC voor de schrijnwerkerij en vanwege dit lokaal ontvlambare middelen. Inzake het gewijzigde artikel 104 aangaande het A.R.E.I. in overeenstemming met het K.B. over 25 juni 2013 kan zijn dit gebouw geclassificeerd in klasse BD3, hetgeen implementeert dat al die bekabeling aangaande het type halogeenvrij moet zijn.

146 gegalvaniseerde stalen netten betreffende vierkante mazen 50x50x2 mm. Een wapening is aangebracht in de onderste helft betreffende de dekvloer (tussen het onderste derde en de helft betreffende een dikte). De overlappingen van dit draadnet bedragen min. 15 cm. In geval betreffende ingewerkte vloerverwarmingleidingen bedraagt de dekking boven de leidingen min. 50 mm. Aan een gehele omtrek van een dekvloer is een randisolatie aangebracht tegen de muur. Deze bestaan uit stroken polystyreen- of polyethyleenschuim min.

Ze mogen nauwelijks voedingsbodem vormen ofwel doen opkomen voor ongedierte, bacteriën of schimmels en tasten de andere bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt geraken. Enig producten waarvan de hierna vermelde λ-waarde mag aangetoond worden betreffende de gedeclareerde λd-waarde vermeld in de CE-marking, ATG-H of ETA, ofwel betreffende een rekenwaarde λui vermeld in EPBproductgegevensdatabank (EPBD) worden aanvaard. Een λ-waarde moet geldig bestaan voor een toegepaste plaatdikte(s). De bepalingen van volgende normen en technische voorlichtingen zijn betreffende inzet: TV Dit platte dak 7 Dakisolatie : Eigenschapen van de dakisolatiematerialen TV 239 Mechanische bevestiging aangaande een isolatie en een afdichting op geprofileerde staalplaten De isolatiematerialen beschikken over ons ATG-H productgoedkeuring en ons ATG technische goedkeuring wegens de toepassing als respectievelijk lauw dak/omkeerdak ofwel gelijkwaardig. De isolatieplaten en bevestigingswijze bestaan verenigbaar met een ondergrond en het voorziene dakafdichtingssysteem. Eventuele mechanische bevestigingsmiddelen worden almaar ter goedkeuring voorgelegd. Meestal De bepalingen met eerstvolgende normen en technische voorschriften zijn aangaande inzet: TV Het platte dak : opbouw, materialen, uitvoering, onderhouden TV 239 Mechanische bevestiging met de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten Portiersgebouw containerpark Boom 109

Een voegen is opgespoten betreffende ons overschilderbare acrylaatkit in witte kleur. Dit pleisterwerk is schilderklaar afgewerkt wegens een bewoner en voorbehandeld betreffende een watergedragen primer betreffende hoog penetratievermogen op basis betreffende kunstharsen. Toepassing wandbepleistering gipspleisters/dikpleisters op metselwerk wandvlakken 2 Meting FH m meeteenheid: per m2 meetcode: netto oppervlakte, alle openingen hoger dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De pleisterwerken zijn ook niet vatbaar wegens verrekeningen verder ook niet in een dikte. aard met een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) wandbepleistering gipspleisters/dikpleisters op metselwerk dagkanten FH m Meting meeteenheid: per lopende m meetcode: netto lengte betreffende de dagkanten en het lijstwerk waarvan de breedte kleiner kan zijn vervolgens 30 cm. Een pleisterwerken bestaan niet vatbaar vanwege verrekeningen ook niet in een dikte. aard click here van een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). Portiersgebouw containerpark Boom 139

22 Art. 13 Prijsvaststelling aanvullend Het betreft hier ons opdracht anti een combinatie aangaande andere prijsvaststellingen (gemengde opdracht), nl. voor die posten aangegeven met de vermelding FH (forfaitaire hoeveelheid): Zowel de op te geven eenheidsprijzen mits een opgegeven hoeveelheden bestaan forfaitair. Een afrekening gaat voordoen op fundering betreffende de goedgekeurde inschrijving. VH (vermoedelijke hoeveelheid): de op te melden eenheidsprijzen bestaan forfaitair, de opgegeven of op te melden hoeveelheden bestaan vermoedelijk. De afrekening zal gebeuren op basis aangaande feitelijk uitgevoerde hoeveelheden. PM (pro memorie): een kosten zijn inbegrepen in dit volkomen van een aanneming. Voor een posten betreffende forfaitaire hoeveelheden is een aannemer geacht een voorziene hoeveelheden in een betreffende een meetstaat te hebben nagerekend en desnoods te hebben verbeterd vanwege dit indienen van bestaan prijsofferte. Een inschrijver kan zijn verplicht ieder voorgestelde wijziging met forfaitaire hoeveelheden, in min ofwel verdere, te staven met de hand aangaande zijn eigen opmetingen en berekeningen, die deze in ons afzonderlijk document bij zijn prijsopgave dient te voegen. Een posten met forfaitaire hoeveelheden worden ook niet verrekend, tenzij de bouwheer een aannemer schriftelijk opdracht geeft om wijzigingen met te bezorgen met een voorziene werken. De wijzigingen m.b.t. posten aangeduid betreffende F.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *